Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZEST AT HOME ONLINE
PROEFWEKEN

 1. Definities
  1.1 Zest Your Life: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Zest Your Life is gevestigd te Amstelveen aan de
  Eleanor Rooseveltlaan 102 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62825399.
  1.2 Deelnemer: degene die online les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Zest Your Life via de online besloten
  Facebookgroep Zest at Home.
  1.3 Website: de website van Zest Your Life: www.zestyourlife.nl
  1.4 Facebookgroep: de besloten Facebookgroep Zest at Home onderdeel van de Facebookpagina van Zest Your Life
 2. Toepasselijkheid en geldigheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Zest at Home abonnement waarbij Zest Your Life partij is.
  2.2 Zest Your Life kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is
  altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Zest Your Life zal eventuele wijzigingen van de Algemene
  Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
  3 Totstandkoming van Overeenkomsten
  De Overeenkomst komt tot stand door online betaling van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
  4 Online proefweken: Zest at Home
  4.1 Deelnemers kunnen online lessen volgen op basis van een Zest at Home kaart.
  4.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door de Deelnemer online ingevuld en
  betaald is.
  4.3 Zest Your Life geeft de volgende kaart uit tijdens de Zest at Home actie:
  Get Inspired – ZEST at HOME
  Dit lidmaatschap geeft recht op toegang tot de besloten Facebookgroep Zest at Home om onbeperkt online
  lessen te volgen.
  Geldigheid: 4 weken en alleen voor nieuwe Deelnemers of Deelnemers die langer dan een jaar geleden een actief
  abonnement of actieve kaart hebben gehad bij Zest Your Life.
  Deze Zest at Home kaart loopt automatisch af na 4 weken. Na 4 weken zal de toegang tot de Facebookgroep
  vervallen.
  4.4 De Zest at Home actie loopt van 20 maart 2020 t/m 6 april 2020. Alleen binnen deze periode kan een Zest at
  Home kaart worden aangeschaft.
  4.5 Voorafgaand aan deelname tot de lessen dient Deelnemer zich aan te melden voor de besloten Facebookgroep
  Zest at Home. Nadat een medewerker van Zest Your Life de inschrijving en betaling voor de online lessen heeft
  gecontroleerd krijgt de Deelnemer toegang tot de Facebookgroep.
  Versie 19 maart 20
  4.6 Wanneer Zest Your Life tijdens de proefweken van Deelnemer weer fysiek opengaat, mag Deelnemer ook voor de
  resterende periode lessen bij Zest Your Life uitproberen.
  4.7 De Zest at Home leskaart is niet overdraagbaar aan derden.
  4.8 Deelnemer krijgt na versturen volledig ingevuld online formulier en betaling toegang tot de besloten
  Facebookgroep. Deze toegang wordt weer ingetrokken na de periode van 4 weken, behalve wanneer men direct na
  afloop van deze 4-weekse periode een ander abonnement wenst aan te schaffen.
  4.9 Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan de lessen na betaling via de website en wanneer er toegang is
  verleend aan de Facebookgroep met een geldig Facebookaccount.
  4.10 Deelnemers onder de 18 jaar, met een minimale leeftijd van 16 jaar kunnen alleen een kaart aanschaffen en
  deelnemen aan de Zest at Home lessen indien ouder/voogd hiervoor goedkeuring geeft en akkoord gaat met de
  algemene voorwaarden en privacy.
  4.11 Tussentijds kan de Zest at Home leskaart niet worden verlengd of stopgezet. Zest Your Life verleent geen
  restitutie op leskaarten.
  4.12 Het lesrooster is te vinden op de website en in de Facebookgroep. Dit rooster kan door Zest Your Life
  desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Zest Your Life zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het
  lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaart of verlenging hiervan.
 3. Prijs, betalingen en bedenktijd
  5.1 Een Zest at Home leskaart moet voorafgaand aan de deelname betaald worden. Betaling geschiedt via de website
  van Zest Your Life.
  5.2 De geldende prijzen voor kaarten, abonnementen, workshops en trainingen staan altijd op de website. Zest Your
  Life behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te
  wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail.
 4. Huisregels
  6.1 Alle Deelnemers zijn verplicht altijd huisregels van Zest Your Life te volgen. De huisregels zijn te vinden in de
  Facebookgroep Zest at Home.
  6.2 Zest Your Life behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in
  artikel 6.1 niet naleven de toegang tot Zest at Home te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende
  Deelnemer te beëindigen of de toegang tot de Facebookgroep te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel
  reeds betaald lidmaatschap.
 5. Aansprakelijkheid
  7.1 Voor Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Zest Your Life
  uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Zest Your
  Life.
  7.2 Ingeval Zest Your Life jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid
  beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende
  levering van de dienst.
  7.3 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
  7.4 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
  7.5 Door Zest Your Life verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
  7.6 Deelnemer vrijwaart Zest Your Life voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Zest Your
  Life, door Zest Your Life ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen
  stellen.
  Versie 19 maart 20
 6. Persoonsgegevens
  8.1 Zest Your Life verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en voor de
  administratie. Zest Your Life gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij
  altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG)
  8.2 Zest Your Life gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te
  brengen van activiteiten van Zest Your Life en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de
  Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Zest Your Life, kan dat schriftelijk worden
  medegedeeld via e-mail aan: info@zestyourlife.nl. De Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet
  van alle diensten en producten van Zest Your Life gebruik kan worden gemaakt.
 7. Toepasselijk recht en geschillen
  9.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
  Amsterdam, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Zest Your Life het geschil te laten beslechten middels
  arbitrage of bindend advies.